Kamis, 26 Maret 2009

Tuntunan Mujahadah MSK Pesanggrahan

PEMBUKAAN

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Majelis Silaturahmi Keluarga Pesanggrahan merupakan majelis yang bersandar kepada religi nasionalis yang menghampakan fanatisme buta demi mewujudkan pengenalan terhadap diri manusia sebagai Hamba Allah. Kholifatullah, dan Rohmatan lir alamin. Penggunaan kata majelis silaturahmi bermaksud untuk menjaga dari arus eksklusifitas yang cenderung menuju ke kesombongan dan pembenaran pribadi. Pesanggrahan sendiri adalah tempat untuk beristirahat dan berkumpul. Pesanggrahan dalam hal ini merupakan sanepo yang berarti bahwa manusia pada dasarnya hanya hidup sebentar mampir ngombe dan sebagai manusia sudah semestinya kita mempererat tali silaturahmi antar sesama.

Dasar dari perenungan MSK Pesanggrahan yang menjadi “ruh” inti majelis ini adalah,satu; berbuat baik sesuai dengan perintah Allah SWT dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat seluas-luasnya, seikhlas-ikhlasnya, dan selama-lamanya,dua; mendoakan atau mengirimkan Surat Al Fatehah kepada khususnya MSK Pesanggrahan dan seluruh makhluk pada umumnya. Logika dari penyebaran ilmu adalah jika ilmu yang kita berikan dipakai dan bermanfaat bagi banyak orang maka akan mengalirlah pahala bagi si penyebar ilmu, apabila ilmu itu dipakai dan bermanfaat sampai akhir jaman maka walaupun sang penyampai ilmu sudah tiada maka pahala akan terus bertambah. Demikian juga dengan doa , jika MSK Pesanggrahan mempunyai banyak anggota dan langgeng maka dalam setiap harinya anggotanya akan didoakan sebanyak anggota MSK Pesanggrahan. Jika anggota berjumlah seratus orang maka tiap seorang anggota Pesanggrahan Insya Allah akan mendapat kiriman seratus Al Fatihah atau doa. Bagaimana jika anggota MSK Pesanggrahan mencapai ribuan? Dengan kiriman doa sebanyak itu Insya Allah akan tercipta kondisi ketenangan, damai dan kelancaran dalam hidup sebagai bekal dunia dan akhirat.
Wasalammualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

MUJAHADAH MSK PESANGGRAHAN

LIRIDLO LILLAHI TA`ALA ALFATIKHAH

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1

alhamdu lillaahi rabbi al'aalamiina
[1:2] Segala puji2 bagi Allah, Tuhan semesta alam.3

alrrahmaani alrrahiimi
[1:3] Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

maaliki yawmi alddiini
[1:4] Yang menguasai4 di Hari Pembalasan5

iyyaaka na'budu wa-iyyaaka nasta'iinu
[1:5] Hanya Engkaulah yang kami sembah,6 dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.7

ihdinaa alshshiraatha almustaqiima
[1:6] Tunjukilah8 kami jalan yang lurus,

shiraatha alladziina an'amta 'alayhim ghayri almaghdhuubi 'alayhim walaa aldhdhaalliina
[1:7] (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.9


Ila hadroti nabiyil mustofa Muhammadurrosullallah SAW, Safaat ,Al fatikhah…………………………1x

Ila hadroti wakususon sayyidina Jibril, Mikail, Isrofil, Isroil Al Fatikhah…………………1x

Ila hadroti kususon shohabati rosullallah wadhuri yatihi wa ahlil baiti aj ma`in ya sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Ustman ya sayyidina Ali, Al Fatikhah…………………1x

Ila Qutbir Robani saihi muhyidin Syeh Abdul Qodir Al Jailani R.A wa karomalillahi Al Fatikhah…………………1x

Ila hadroti nabiyil kidzir baliya bin malkan Al Fatikhah…………………1x

Ila hadroti nabiyullah wa kususon Sayidina Ibrahim A.S, Sayidina Musa A.S, Sayidina Sulaiman A.S, Sayidina Daud A.S, Sayidina Yusuf A.S. Sayidina Isa A.S, Sayidina Zakaria A.S, Saulil Lahumul Fatikhah…………………1x

Wa ila arwahi muslimina wal muslimat wal mu`minina wal mu`minat min masaril ardi hoirihi biha bahriha wabariha wa kususon li arwahi Sayyidina Ali Bin Abu Tholib, Sayyidah Fatimah Az Zahro,Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al Baqir, Ja`far Ash Shadiq, Ali Al Uraidhi, Muhammad Al Naqib, Isa Ar Rummi, Ahmad Al Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awwal, Muhammad Sahibus Saumiah, Alwi Ats-Tsani,Ali Khali` Qasam, Muhammad Shahib Mirbath, Alwi Ammi Al-Faqih,Abdul Malik Al Muhajir,Abdullah Al Azhamat Khan,Ahmad Jalal Syah,Syaikh Jumadil Kubro, Syaikh Maulana Malik Ibrahim,Maulana Ishaq, Saulil Lahumul Fatikhah…………………1x

Wa ila hadaroti ya abi……Ya umi….. Al Fatikhah…………………1x

Wa ila hadaroti wa kususon waliyullah Tanah Jawa wa bil khusus ya Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo,Sunan Drajat, Sunan Gunung Jati, Sultan Alam Akbar Al Fatah, Saulil Lahumul Fatikhah…………………1x

Ilahi anta maksudi wa ridoka mat lubi a`tini maha bataka wama rifatoka ya Allah ya ngalimus siri wa akfa ya Allah……………………. Al Fatikhah…………………1x


Ilaa jamii`ii ahlil quburi minal muslimina wal muslimati wal mu`miniina wal mu`minaati min masyaariqil ardhi wa maghooribihaa barriha umma haatina wa ajdaadanaa wa jaddaatinaa wa masyaayikhonaa wa masyaayikho masyaa-yikhinaa wa asaatidzati asaatidzatinaa wa limani ijtama`naa haahunaa bi sababihi, Al Fatikhah…………………1X


Man arofa nafsahu faqod arofa robbahu
Wabud robbaka khata ya tiyakal yakin
Ya ayuhannasu a`bud robbakumuladzi kholakokum
Waladzina mim qoblikum la alaikum tataqun
Lahijaban la ka ilal wujudaka fanfianil wujudi takum wa`asilan
Ina lillahi wa ina ilahi roji`un
Ma ngarafallah ilallah............... Al Fatikhah…………………

Nawaitu dzikro takuruban ilallah, wahrujan nganil maksiati wamagfirotan minal dzunubi wa suhu iri wa kabairi fi da`i minuri wa kususon li jazadi Al Fatikhah…………………7X

Wakhususson ahlihi wa sil silatihi MSK Pesanggrahan wa masyayihi min Adam ila jadihi wajadihi fi hadal majlis saulil lahumul Fatehah.......................1X


SURAT YASIN


yaa-siin
[36:1] Yaa siin1264

waalqur-aani alhakiimi
[36:2] Demi Al Quraan yang penuh hikmah,

innaka lamina almursaliina
[36:3] Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,

'alaa shiraathin mustaqiimin
[36:4] (yang berada) diatas jalan yang lurus,

tanziila al'aziizi alrrahiimi
[36:5] (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluuna
[36:6] Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

laqad haqqa alqawlu 'alaa aktsarihim fahum laa yu/minuuna
[36:7] Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.

innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilaa al-adzqaani fahum muqmahuuna
[36:8] Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

waja'alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan fa-aghsyaynaahum fahum laa yubshiruuna
[36:9] Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

wasawaaun 'alayhim a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu/minuuna
[36:10] Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

innamaa tundziru mani ittaba'a aldzdzikra wakhasyiya alrrahmaana bialghaybi fabasysyirhu bimaghfiratin wa-ajrin kariimin
[36:11] Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan1265 dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

innaa nahnu nuhyii almawtaa wanaktubu maa qaddamuu waaatsaarahum wakulla syay-in ahsaynaahu fii imaamin mubiinin
[36:12] Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

waidhrib lahum matsalan ash-haaba alqaryati idz jaa-ahaa almursaluuna
[36:13] Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

idz arsalnaa ilayhimu itsnayni fakadzdzabuuhumaa fa'azzaznaa bitsaalitsin faqaaluu innaa ilaykum mursaluuna
[36:14] (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang di utus kepadamu".

qaaluu maa antum illaa basyarun mitslunaa wamaa anzala alrrahmaanu min syay-in in antum illaa takdzibuuna
[36:15] Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".

qaaluu rabbunaa ya'lamu innaa ilaykum lamursaluuna
[36:16] Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu".

wamaa 'alaynaa illaa albalaaghu almubiinu
[36:17] Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".

qaaluu innaa tathayyarnaa bikum la-in lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum minnaa 'adzaabun aliimun
[36:18] Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".

qaaluu thaa-irukum ma'akum a-in dzukkirtum bal antum qawmun musrifuuna
[36:19] Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".

wajaa-a min aqshaa almadiinati rajulun yas'aa qaala yaa qawmi ittabi'uu almursaliina
[36:20] Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".

ittabi'uu man laa yas-alukum ajran wahum muhtaduuna
[36:21] Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

wamaa liya laa a'budu alladzii fatharanii wa-ilayhi turja'uuna
[36:22] Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?

a-attakhidzu min duunihi aalihatan in yuridni alrrahmaanu bidhurrin laa tughni 'annii syafaa'atuhum syay-an walaa yunqidzuuni
[36:23] Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

innii idzan lafii dhalaalin mubiinin
[36:24] Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

innii aamantu birabbikum faisma'uuni
[36:25] Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.

qiila udkhuli aljannata qaala yaa layta qawmii ya'lamuuna
[36:26] Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke syurga"1266. Ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kamumku mengetahui.

bimaa ghafara lii rabbii waja'alanii mina almukramiina
[36:27] Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan".

wamaa anzalnaa 'alaa qawmihi min ba'dihi min jundin mina alssamaa-i wamaa kunnaa munziliina
[36:28] Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.

in kaanat illaa shayhatan waahidatan fa-idzaa hum khaamiduuna
[36:29] Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

yaa hasratan 'alaa al'ibaadi maa ya/tiihim min rasuulin illaa kaanuu bihi yastahzi-uuna
[36:30] Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

alam yaraw kam ahlaknaa qablahum mina alquruuni annahum ilayhim laa yarji'uuna
[36:31] Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka1267.

wa-in kullun lammaa jamii'un ladaynaa muhdaruuna
[36:32] Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.

waaayatun lahumu al-ardhu almaytatu ahyaynaahaa wa-akhrajnaa minhaa habban faminhu ya/kuluuna
[36:33] Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

waja'alnaa fiihaa jannaatin min nakhiilin wa-a'naabin wafajjarnaa fiihaa mina al'uyuuni
[36:34] Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,

liya/kuluu min tsamarihi wamaa 'amilat-hu aydiihim afalaa yasykuruuna
[36:35] supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

subhaana alladzii khalaqa al-azwaaja kullahaa mimmaa tunbitu al-ardhu wamin anfusihim wamimmaa laa ya'lamuuna
[36:36] Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

waaayatun lahumu allaylu naslakhu minhu alnnahaara fa-idzaa hum muzhlimuuna
[36:37] Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.

waalsysyamsu tajrii limustaqarrin lahaa dzaalika taqdiiru al'aziizi al'aliimi
[36:38] dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

waalqamara qaddarnaahu manaazila hattaa 'aada kaal'urjuuni alqadiimi
[36:39] Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua1268.

laa alsysyamsu yanbaghii lahaa an tudrika alqamara walaa allaylu saabiqu alnnahaari wakullun fii falakin yasbahuuna
[36:40] Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

waaayatun lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fii alfulki almasyhuuni
[36:41] Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

wakhalaqnaa lahum min mitslihi maa yarkabuuna
[36:42] dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu1269.

wa-in nasya/ nughriqhum falaa shariikha lahum walaa hum yunqadzuuna
[36:43] Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.

illaa rahmatan minnaa wamataa'an ilaa hiinin
[36:44] Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

wa-idzaa qiila lahumu ittaquu maa bayna aydiikum wamaa khalfakum la'allakum turhamuuna
[36:45] Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling).

wamaa ta/tiihim min aayatin min aayaati rabbihim illaa kaanuu 'anhaa mu'ridhiina
[36:46] Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

wa-idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumu allaahu qaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu anuth'imu man law yasyaau allaahu ath'amahu in antum illaa fii dhalaalin mubiinin
[36:47] Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".

wayaquuluuna mataa haadzaa alwa'du in kuntum shaadiqiina
[36:48] Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?".

maa yanzhuruuna illaa shayhatan waahidatan ta/khudzuhum wahum yakhishshimuuna
[36:49] Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja1270 yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

falaa yastathii'uuna tawshiyatan walaa ilaa ahlihim yarji'uuna
[36:50] lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.

wanufikha fii alshshuuri fa-idzaa hum mina al-ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluuna
[36:51] Dan ditiuplah sangkalala1271, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.

qaaluu yaa waylanaa man ba'atsanaa min marqadinaa haadzaa maa wa'ada alrrahmaanu washadaqa almursaluuna
[36:52] Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?". Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya).

in kaanat illaa shayhatan waahidatan fa-idzaa hum jamii'un ladaynaa muhdaruuna
[36:53] Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.

faalyawma laa tuzhlamu nafsun syay-an walaa tujzawna illaa maa kuntum ta'maluuna
[36:54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

inna ash-haaba aljannati alyawma fii syughulin faakihuuna
[36:55] Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

hum wa-azwaajuhum fii zhilaalin 'alaa al-araa-iki muttaki-uuna
[36:56] Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

lahum fiihaa faakihatun walahum maa yadda'uuna
[36:57] Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

salaamun qawlan min rabbin rahiimin
[36:58] (Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

waimtaazuu alyawma ayyuhaa almujrimuuna
[36:59] Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mu'min) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

alam a'had ilaykum yaa banii aadama an laa ta'buduu alsysyaythaana innahu lakum 'aduwwun mubiinun
[36:60] Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",

wa-ani u'buduunii haadzaa shiraathun mustaqiimun
[36:61] dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.

walaqad adhalla minkum jibillan katsiiran afalam takuunuu ta'qiluuna
[36:62] Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan ?.

haadzihi jahannamu allatii kuntum tuu'aduuna
[36:63] Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).

ishlawhaa alyawma bimaa kuntum takfuruuna
[36:64] Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

alyawma nakhtimu 'alaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuuna
[36:65] Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

walaw nasyaau lathamasnaa 'alaa a'yunihim faistabaquu alshshiraatha fa-annaa yubshiruuna
[36:66] Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat(nya).

walaw nasyaau lamasakhnaahum 'alaa makaanatihim famaa istathaa'uu mudhiyyan walaa yarji'uuna
[36:67] Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.

waman nu'ammirhu nunakkis-hu fii alkhalqi afalaa ya'qiluuna
[36:68] Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya)1272. Maka apakah mereka tidak memikirkan?

wamaa 'allamnaahu alsysyi'ra wamaa yanbaghii lahu in huwa illaa dzikrun waqur-aanun mubiinun
[36:69] Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quraan itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.

liyundzira man kaana hayyan wayahiqqa alqawlu 'alaa alkaafiriina
[36:70] supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.

awa lam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'amilat aydiinaa an'aaman fahum lahaa maalikuuna
[36:71] Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?

wadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum waminhaa ya/kuluuna
[36:72] Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.

walahum fiihaa manaafi'u wamasyaaribu afalaa yasykuruuna
[36:73] Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan la'allahum yunsharuuna
[36:74] Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.

laa yastathii'uuna nashrahum wahum lahum jundun muhdaruuna
[36:75] Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

falaa yahzunka qawluhum innaa na'lamu maa yusirruuna wamaa yu'linuuna
[36:76] Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

awa lam yaraa al-insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa-idzaa huwa khashiimun mubiinun
[36:77] Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!

wadharaba lanaa matsalan wanasiya khalqahu qaala man yuhyii al'izhaama wahiya ramiimun
[36:78] Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"

qul yuhyiihaa alladzii ansya-ahaa awwala marratin wahuwa bikulli khalqin 'aliimun
[36:79] Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.

alladzii ja'ala lakum mina alsysyajari al-akhdhari naaran fa-idzaa antum minhu tuuqiduuna
[36:80] yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu".

awa laysa alladzii khalaqa alssamaawaati waal-ardha biqaadirin 'alaa an yakhluqa mitslahum balaa wahuwa alkhallaaqu al'aliimu
[36:81] Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

innamaa amruhu idzaa araada syay-an an yaquula lahu kun fayakuunu
[36:82] Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.

fasubhaana alladzii biyadihi malakuutu kulli syay-in wa-ilayhi turja'uuna
[36:83] Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.


SURAT AL IKHLAS
Dibaca 3 X

qul huwa allaahu ahadun
[112:1] Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.

allaahu alshshamadu
[112:2] Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

lam yalid walam yuuladu
[112:3] Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

walam yakun lahu kufuwan ahadun
[112:4] dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".


SURAT AN NAAS
Dibaca 3 X

qul a'uudzu birabbi alnnaasi
[114:1] Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

maliki alnnaasi
[114:2] Raja manusia.

ilaahi alnnaasi
[114:3] Sembahan manusia.

min syarri alwaswaasi alkhannaasi
[114:4] Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

alladzii yuwaswisu fii shuduuri alnnaasi
[114:5] yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

mina aljinnati waalnnaasi
[114:6] dari jin dan manusia.


SURAT AL FALAQ
Dibaca 3 X

qul a'uudzu birabbi alfalaqi
[113:1] Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

min syarri maa khalaqa
[113:2] dari kejahatan makhluk-Nya,

wamin syarri ghaasiqin idzaa waqaba
[113:3] dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

wamin syarri alnnaffaatsaati fii al'uqadi
[113:4] dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul1610,

wamin syarri haasidin idzaa hasada
[113:5] dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki".


DZIKIR


1. Astaghfirullahal`azhiim 100X


2. Subhana Robiyal a`la wa Bihamdihi 100X


3. La ila ha illalah Muhammadurosulilah 100X


4. Sholallah ngala Muhammad 100X

5. Al. Fatehah


bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1

alhamdu lillaahi rabbi al'aalamiina
[1:2] Segala puji2 bagi Allah, Tuhan semesta alam.3

alrrahmaani alrrahiimi
[1:3] Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

maaliki yawmi alddiini
[1:4] Yang menguasai4 di Hari Pembalasan5

iyyaaka na'budu wa-iyyaaka nasta'iinu
[1:5] Hanya Engkaulah yang kami sembah,6 dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.7

ihdinaa alshshiraatha almustaqiima
[1:6] Tunjukilah8 kami jalan yang lurus,

shiraatha alladziina an'amta 'alayhim ghayri almaghdhuubi 'alayhim walaa aldhdhaalliina
[1:7] (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.9


DOA


Allohuma sholli wasallim wabarik alaa Sayyidina Muhammadin wa`alaa ali Sayyidina Muhammad.Wasallim warodhiyallohu tabaroka angkuli shokhabati rosulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Khamdayyuwa fiwayukafi mazidah. Yarobbana lakal hamdu wal mulku wa adzimu sulthonik. Allohummaghfirlana waliwalidina warkhamhuma kama robbayani shoghiro. Allohummagfir lana zuyubana wa zuyuba abina wa ummahatina waajdadina wajaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashotiqoina wa aqribaina wa ahlina wasyayikhina annalloha yaghfirlahum wayarkhamhum wayuli darojatihimfil jannah. Allohumma ijal jam`iyyatina hadzihi MSK Pesanggrahan jamiyyatan mubarokatan nafiatan. Wa muqtadiyan ila sabilil mustaqimah. Wamutawasilan ila ijabati duaisholihah. Wamustaazatan min ghowayatisyaithonil mal unah. Wamuawazatanminal ajzi walkasli waljubni walharomi walbukhlil mazmumah. Allohumma inna nauzubika minfitnatinnari waazabiha waminsyarril ghoniyyiwal faqri. Allohuma inna nasaluka min khoirima saalakaminhu nabiyyuka Muhammadun SAW wanauzubika minsyarrima istaazakaminhu nabiyyuka Muhammadun SAW waantal mustaan wa alaikal balagh walahaula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allohuma inna nasaluka mujibati rohmatika wa azaima maghfirotika wassalamata minkulli itsmin wal ghonimata min kulli birrin wal fauzabil jannah wannajata minannar.Allohumma inna nasalukalhuda wattuqo wal afafa wal ghina. Robbana taqobbal minna innaka antassamiul alim. Watub alaina innaka antattawwaburrokhim. Robbanaghfirlana wali ikhwaninallazina sabaqunabil iman. Walatajal fiqulubina ghillallillazina amanu robbana innaka roufurrohim. Robbana atina fiddunya khasanah wafil akhiroti khasanah waqina azabannar. Washollallohu ala Sayyidina Muhammadinnabiyyil ummiyyiwaala alihi washohbihi wassalam wal khamdulillahirobbilalamin.

Artinya :
“ Ya Allah limpahkanlah rahmat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad dan keluarganya dan limpahkan salam dan ridhonya yang tak terhingga kepada sahabat Rosul semuanya. Segala puji bagi Allah pemelihara alam semesta. Dengan puji Allah yang merata mencakup segala kelebihan. Ya Tuhan kami kepada-Mu lah segala puji dan kerajaan dan kesultanan yang agung. Ya Allah ampunilah kami dan kedua orang tua kami dan kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami diwaktu kecil. Ya Allah ampunilah kami, dosa-dosa kami, dan dosa-dosa ayah kami dan dosa ibu kami, dosa kakek nenek kami dan dosa saudara saudari kami dan dosa-dosa kawan karib kami, dan dosa ahli keluarga kami, dan guru-guru kami. Sesungguhnya Allah mengampuni dan menyayangi mereka dan mengangkat derajat mereka dalam surga. Ya Allah jadikanlah jamiyah kami ini MSK Pesanggrahan menjadi jamiyah yang diberkahi yang bermanfaat. Dan sebagai tuntunan ke jalan yang lurus. Dan sebagai perantaraan di terimanya doa yang sholih. Dan sebagai penjaga dari tipuan-tipuan syaitan yang terkutuk. Dan jadi penjaga dari kelemahan dan malas dan rasa ketakutan pikun kikir yang tercela. Ya Allah sungguh kami mohon perlindungan dari fitnah api neraka dan dari siksanya dan mohon perlindungan dari jeleknya harta kekayaan dan jeleknya faqir. Ya Allah sungguh kami mohon kepada-Mu kebaikan-kebaikan yang telah di mohon oleh Nabi-Mu Muhammad SAW dan kami mohon perlindungan Nabi-Mu Muhammad SAW dan Engkau Maha Penolong dan kepada-Mu kita akan sampai dan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Maha Tinggi dan Agung. Ya Allah sungguh kami mohon kepada-Mu ketentuan rahmat-Mu dan kelangsungan ampunanmu dan keslamatan dari segala dosa dan mohon banyak kebaikan dan keuntungan masuk surga selamat dari apineraka. Ya Allah sungguh kami mohon kepada-Mu petunjuk dan taqwa dan terjaga dan kecukupan. Ya Tuhan kami terimalah segala doa kami ini sesungguhnya engkau Maha Mendengar. Dan terimalah taubat kami sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Ya Tuhan kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yaitu orang-orang yang telah mendahului kami dengan mati membawa iman. Dan jangan dijadikan hati kami dendam kepada orang-orang yang beriman ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha belas kasih. Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari api neraka. Dan limpahkan rahmat-Mu kepada Baginda Muhammad nabiyul ummi dan kepada keluarganya dan sahabatnya dan limpahkan kepada mereka salam kehormatan dan segala puji bagi Allah pengatur alam semesta.Amin”

Seja o primeiro a comentar

Posting Komentar

Jatiningjati: different taste more idealism © 2008 Template by Dicas Blogger.

TOPO